මහින්ද රාජපක්ෂ මහාතාගේ දේශපාලන දිවියට වසර 50 යි.

1970 මැයි 27 වන දින දේශපාලන දිවිය ආරම්භ කල මහින්ද රාජපක්ෂ මහාතා වර්තමානයේ අග්‍රාමාත්‍ය වරයා ලෙස කටයුතු කරයි. ඔහුගේ දේශපාලන දිවියේ වසර 50 පිරිම හෙතුවෙන් පහත පිරිස් සුභපැතුම් එක් කර තිබුනා.

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Reply