ඇමෙරිකාව Covid මරණ 100,000 පසුකරයි.

Coronavirus හෙතුවෙන් ඇමෙරිකාවේ මරණ සංඛ්‍යාව 100,000 පසුකරයි.

Twitter පනිවිඩයක් නිකුත් කරමින් D. Trump මහාතා තම ශෝකය ප්‍රකාශ කර සිටී. මේ වන විට ආසාදිතයින් 1745000 ඉක්මවා ඇත.

Data source from worldmeter

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Reply