ගෙදරක දෝණි

ගෙදරක දෝණියක් ඉන්නවා කියන්නෙ ඒ ගෙදරම එළිය වැටෙනවා කියන එකයි. ගෙදරක මිණිපහන ඒ ගෙදර ඉන්න දෝණියයි. අද කාලෙ ගෙදරක ඉන්න දෝණිය ගෙදර අයට ලොකු ශක්තියක් වෙන අවස්ථා ඕන තරම්. ඉතින් එතකොට එහෙම බලද්දි දුවක් ඉන්න ගෙදරක් හරිම වාසනාවන්තයි. ඒත්, ඉතින් ඉස්සර අතීතයේදී  මේක හුගාක් වෙනස්. අතීතයේ ගෙදරක පුතෙක් ඉපදුනොත් ඒක මුළු ගෙදරටම සුබ යැයිද , දියණියක් ඉපදුනොත් ඒක අසුබ යැයිද මතයක් තිබුණා. හැබැයි ඒ අතීතයේ. අද වෙනකොට ඒ මතය හුගාක් වෙනස්වෙලා තියෙන්නෙ. පරණ මතයන් බොරු කරමින් අද වෙනකොට දියණිවරු ගෙවල්වලට වාසනාව කැන්දනවා. ඒක මම ඔබ අප කවුරුත් දන්නා කරුණක් වෙලා…

Read More

Candle of Hope by Madhuri Dixit will release on Youtube.

Famous actress Madhui dixit will release song #candleofhope which is dedicated front line workers against covid 19. This is debut song of the Madhuri Dixit and ray of hope. It was a pleasure talking with you. Thank you so much. It feels like the song resonates with everyone out there and pushes a positive message and hope in a difficult time. At the same time it celebrates the frontline workers who have sacrificed for us. https://t.co/eb4Z5L9per — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) May 28, 2020 Get ready to sing along with…

Read More