ජීවිතය විඳින්න

“ජීවිතය අපට ලැබී ඇත්තේ විඳීමට මිස විඳවීමට නොවන බව” මුලින්ම පසක් කළ යුතුය. ජීවත ගංඟාව තරණය කරන විට විවිධ හැලහැප්පීම්වලට මුහුණ දීමට අපට සිදුවේ. නමුත් ඒවාට කලකිරීම , පසුතැවීම වෙනුවට කළයුත්තේ ඒවාට අභියෝගාත්මකව මුහුණ දීමය. නමුත් , ගලායන ජිවිතයට ඔහේ ගලායාමට ඉඩදීම මෝඩකමකි. ජීවිත ගංගාවේ සැඩපහරට අසුවුවත් හබල් ගා යා යුතු දිසාව තීරණය කළයුත්තේ අපමය. ජීවිතය සුන්දර අසුන්දර මතකයන්ගෙන් හෙබි වීම අතිශය සුන්දරය. එනිසා ඕනෑම අවස්ථාවක ඕනෑම අභියෝගයකට මුහුණ දීමට සූදානම් වීම යෝග්‍ය වන්නේය. ජීවිත ගංඟාවේ දී අපට විවිධ දේවල් හමුවේ නැඟී සිටින්නට සිදුවනවා මෙන්ම ඇතැම් අවස්ථාවල පසුබැසීමට සිදුවේ. නමුත්…

Read More