ගෙදරක දෝණි

ගෙදරක දෝණියක් ඉන්නවා කියන්නෙ ඒ ගෙදරම එළිය වැටෙනවා කියන එකයි. ගෙදරක මිණිපහන ඒ ගෙදර ඉන්න දෝණියයි. අද කාලෙ ගෙදරක ඉන්න දෝණිය ගෙදර අයට ලොකු ශක්තියක් වෙන අවස්ථා ඕන තරම්. ඉතින් එතකොට එහෙම බලද්දි දුවක් ඉන්න ගෙදරක් හරිම වාසනාවන්තයි. ඒත්, ඉතින් ඉස්සර අතීතයේදී  මේක හුගාක් වෙනස්. අතීතයේ ගෙදරක පුතෙක් ඉපදුනොත් ඒක මුළු ගෙදරටම සුබ යැයිද , දියණියක් ඉපදුනොත් ඒක අසුබ යැයිද මතයක් තිබුණා. හැබැයි ඒ අතීතයේ. අද වෙනකොට ඒ මතය හුගාක් වෙනස්වෙලා තියෙන්නෙ. පරණ මතයන් බොරු කරමින් අද වෙනකොට දියණිවරු ගෙවල්වලට වාසනාව කැන්දනවා. ඒක මම ඔබ අප කවුරුත් දන්නා කරුණක් වෙලා…

Read More