නාසා තම logo එක වෙනස් කරයි.

Image

නාසා ආයතනයේ logo එක වෙනස් කර ඇත. එය මින් පෙර භාවිතා කරන ලද logo එක නැවත භාවිතයට ගැනිමකි. මෙය මැයි මස දියත් කිරිමට නියමිත Space X Falcon 9 මත මෙය සටහන් කොට ඇත. 1975 and 1992 කාල තුලදී මෙය භාවිතා කර ඇත, මෙය “The worm” යන අන්වර්ථ නමෙන් ද හදුන්ව ඇත. කෙසේ නමුත් මින් ඉදිරියට සියලුම කටයුතු සදහා මෙය නිළ සන්නාමය ලෙස භාවිතා කරන බවට එම ආයතනය පවසා සිටි.මේ වන විට නාසා ආයතනය Logo කිහිපයක් භාවිතා කර ඇත.  

The worm is back! When the @SpaceX Falcon 9 lifts off carrying @NASA_Astronauts aboard #CrewDragon, it will sport the iconic symbol to mark the return of human spaceflight on American rockets from American soil. More: https://t.co/jQQv5ZcTY0 #TheWormIsBack pic.twitter.com/9Ltk1nMa8j— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 2, 2020

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Reply