ඩ්‍රෝන් තාක්ෂනය හරහා වෛද්‍ය සැපයුම් ලබා දෙන zilpline.

Zipline, USA logistic සේවාවන් ලබා දෙන ආයතනයක් වනවා, එම ආයතනය ඩ්‍රෝන් තාක්ෂනය හරහා වෛද්‍ය සැපයුම් ලබාදෙන වැඩ සටහනක් පසුගිය දා ගහනා රට තුල ආරම්භ කරනු ලැබුවා.

පළමු අදියර ලෙස ඩ්‍රෝන් 30 ක්, බෙදාහැරීම් මධස්ථාන 4 සිට එන්නත්,රුධිරය සහ ඖෂධ වර්ග බෙදා හැරීමට නියමිතව ඇත, මෙය දකුණු අප්‍රිකානු රටවල් සදහා දවස් පතා සිදුකෙරේ.

“අපි දවසකට ඩ්‍රෝන් ගමන් 600 ක් දියත් කෙරනවා එයින් මිලියන 12 ජනතාවකට සේවය ලබා දෙනවා, මෙය ලෝකයේ හොදම සහ විශාලතම Drone delivery Network එක කිරීම අපගේ අරමුණ වෙනවා” මේ විදහට කියන්නේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී (CEO ) Keller Rinaudo.

zipline-1
Please follow and like us:

Related posts

Leave a Reply